Privacybeleid

Dit is een website van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW

Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE0407710695
toerisme@oost-vlaanderen.be 

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Toerisme Oost-Vlaanderen-website.

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over de Oost-Vlaamse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Oost-Vlaanderen geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

 3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • In het kader van onze communicatie met u.
  • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies.
  • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Oost-Vlaanderen.

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

4. Rechten van betrokkenen

Onder de privacywetgeving (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via dit formulier , via toerisme@oost-vlaanderen.be of op het nummer 09 267 70 70.

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen: Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de privacycommissie.

6. Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op de websites van Toerisme Oost-Vlaanderen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. 

Alle info over het gebruik van cookies lees je op deze pagina.

7. Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar toerisme@oost-vlaanderen.be of een brief naar:

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

In geval van een klacht zal Toerisme Oost-Vlaanderen VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.